Bräcke diakoni

Under 2016 valde Bräcke diakoni att inleda ett mångårigt samarbete med Zetup som ny helhetsleverantör inom IT. Ett lyckat övertagandeprojekt genomfördes där Zetup tog över IT-driften från en befintlig leverantör. Tillsammans med Bräcke IT kommer Zetup ansvara för att hantera den framtida utvecklingen och effektiviseringen av IT-miljön i takt med att Bräcke diakoni växer.

Övertagande, utveckling och effektivisering av IT-miljö

Stiftelsen Bräcke diakoni startades 1923 och är idag Sveriges största ideella vårdgivare med mer än 1 000 medarbetare. Med visionen ”Ett medmänskligare samhälle” bedrivs en bred non-profit verksamhet inom vård och omsorg på flera platser runt om i landet. Bräcke diakonis grundtanke är att man ska göra nytta där det behövs. Man gör det med verksamhetsidén att vård och omsorg ska ges utan vinstsyfte och den är byggd på att se behov och att ha kraften att förändra.

Bräcke diakoni har ett 50-tal olika verksamheter exempelvis vårdcentraler, äldreomsorg och hospice, psykiatri och boenderehabilitering, boende för ensamkommande barn, rehabcenters och även en kurort. I Bräcke diakonis strategi finns ett starkt fokus på fortsatt utveckling av kvalitet och innehåll i de befintliga verksamheterna och även en fortsatt tillväxt i verksamhetsvolym och geografi.
I stiftelsens samtliga verksamheter är det viktigt med en stabil och säker IT-miljö för att medarbetarna ska kunna leverera en hög vårdkvalitet.

”Vårt mål är att vi ska kunna koncentrera oss på vår kärnverksamhet. Hit hör inte IT men vi är givetvis beroende av att ha ett effektivt IT-stöd som svarar upp mot behoven i alla våra verksamheter. Med en hög tillgänglighet och bra funktioner i våra kritiska verksamhetssystem blir arbetsdagarna effektivare för våra medarbetare. När vi inledde dialogen med Zetup stod vi inför flera utmaningar. IT-miljön låg inte i nivå med våra krav och vi ville också utveckla en plattform som möjliggjorde både ökad produktivitet och mobilitet“, säger William Lindh, IT-chef på Bräcke diakoni.

En skalbar IT-miljö som ger stöd för fortsatt tillväxt

Bräcke diakonis tekniska IT-miljö var inte optimal och ett resultat av många års tillväxt. Underhållsbehovet var stort och arkitekturen, de grundläggande uppsättningarna samt IT-säkerheten behövde också utvecklas. Även i rutiner och dokumentation fanns det brister.

”Vi startade med att etablera en gemensam målbild runt övertagandet och samtliga förbättringsprojekt. Målet var att genomföra en genomgripande förändring av den tekniska miljön och den underliggande arkitekturen för att möjliggöra en driftssäker och kostnadseffektiv IT-miljö som stödjer stiftelsen framtida tillväxt. Vidare ingick att skapa en stabil och kontrollerad hantering av den totala IT-miljön. Dels den grundläggande infrastrukturen i sig men även processer och rutiner för att hantera incidenter och förändringar på ett kontrollerat sätt“, förklarar Ola Hammarstedt, affärsansvarig på Zetup.

Efter att ha skaffat en djup förståelse för verksamhetens krav planerades övertagandet som innebar att Servicedesk och hanteringen av den befintliga IT-miljön övertogs av Zetup.
Övertagandet baserades på Zetups projektmetodik med en rak och tydlig plan med minimal inverkan på det dagliga arbetet för Bräcke diakonis medarbetare.

”Med Zetups inarbetade processer och rutiner på plats har vi fått möjlighet att under en period arbeta vidare med den befintliga och överflyttade IT-miljön. Samtidigt har det grundläggande arbetet med att bygga arkitektur och design för vår nya och verksamhetsanpassade IT-plattform startats. IT-plattformen blir en modern, robust och skalbar miljö och vi ser fram emot att den skall vara på plats innan utgången av 2017“, avslutar William Lindh.