Integritetspolicy

Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur Zetup AB org. nr 556271-9129, Miraallén 4, 417 58 Göteborg,: info@zetup.se (”Zetup”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Zetup är personuppgiftsansvarig för Zetups behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgifter och behandling av personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. 

När behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter om dig om du:

 • Är befintlig kund till Zetup
 • Är leverantör till Zetup
 • Ingår i Zetups rekryteringsprocess eller söker praktikplats
 • Är intressent eller potentiell kund till Zetup

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

För dig som är kund till Zetup:

De personuppgifter Zetup samlar in och behandlar om dig i egenskap av kontaktperson för befintlig kund är:

 • Namn, titel/roll, företag, telefonnummer, e-post.

För dig som är leverantör till Zetup:

De personuppgifter Zetup samlar in och behandlar om dig som är leverantör till Zetup är:

 • Namn, titel/roll, företag, telefonnummer och e-post och organisationsnummer för handelsbolag och enskild firma.

För dig som är potentiell medarbetare eller praktikant på Zetup:

De personuppgifter Zetup samlar in och behandlar om dig som är under Zetups rekryteringsprocess eller lämnar intresseansökan om praktikplats är:

 • Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, körkort, språkkunskaper, tidigare och befintliga anställningar, utbildningar och eventuell förekomst i belastningsregistret.

För dig som intressent eller potentiell kund till Zetup:

De personuppgifter Zetup samlar in och behandlar om dig som är intresserad av Zetup / potentiell kund till Zetup är:

 • Namn, titel/roll, företag, telefonnummer och e-post.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

För dig som är kund till Zetup:

Zetup är personuppgiftsansvarig endast för de personuppgifter som Zetup beslutar ändamålet med behandlingen för. I de fall Zetup behandlar personuppgifter för dig som kund, där kundens organisation beslutar om behandlingen agerar Zetup utifrån vid var tid gällande personuppgiftsbiträdesavtal med tillhörande instruktioner.

Zetup behandlar, som personuppgiftsansvarig, dina personuppgifter för olika ändamål, huvudsakligen i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och fakturering.
 • Möjliggöra kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter. Lämna information och bjuda in till relevanta event via e-post
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

För dig som är leverantör till Zetup:

Zetup behandlar personuppgifter för dig som leverantör huvudsakligen i syfte att:

 • Kunna lägga beställningar i de fall detta görs till en kontaktperson hos leverantören. Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som leverantör, såsom genomförande av betalning där referens till kontaktperson krävs.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

För dig som är potentiell medarbetare eller praktikant:

Söker du arbete eller praktikplats på Zetup behandlar vi dina personuppgifter huvudsakligen i syfte att:

 • Fullgöra rekryteringsprocessen eller tillsättande av praktikplats på ett ändamålsenligt sätt och utifrån gällande lagstiftning.
 • Vid ansökan behöver du aktivt ge ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Här specificeras tydligt på vilket sätt dina personuppgifter behandlas, hur du kan ändra dem, ta bort dem och hur du kan dra tillbaka ditt samtycke. Utan den arbetssökandes samtycke går det inte att söka jobbet / praktikplatsen

För dig som är intressent/potentiell kund till Zetup:

Zetup behandlar personuppgifter för dig som intressent/potentiell kund huvudsakligen i syfte att:

 • Kunna lämna relevant information om Zetup som företag och våra tjänster.
 • De personuppgifter vi behandlar för dig som intressent/potentiell kund får vi på olika sätt, främst genom att:
  • Du skickar en förfrågan via kontaktformulär på Zetups hemsida. 
  • Du skickar en förfrågan via e-post. 
  • För att kunna erbjuda våra tjänster till företag som inte känner till oss samlar vi in kontaktuppgifter till nyckelpersoner på företag som vi vill kunna kontakta och bearbeta i marknadsföringssyfte. Kanaler för inhämtande av intressanta företag kan vara marknadsundersökningar, nätverkande med kunder, företags hemsida och LinkedIn.

  Lagliga grunder för vår behandling av personuppgifter

  Zetup behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att ge dig information om efterfrågade tjänsteområden eller inbjudan till relevanta event.

  Om Zetup skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Då kommer vi sakligt och enkelt förklara vad samtycket innebär och hur du ska agera om du inte vill lämna ett samtycke eller om du vill dra tillbaka ditt samtycke.

  Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

  Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Zetup kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Zetups rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

  Zetup kommer som huvudregel att spara personuppgifter som förekommer i:

  • Kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, uppdrag, fakturor, bokslut, under avtalstiden och om avtalet löper ut för en kund måste vi enligt svensk lag ändå hantera viss information i ytterligare sju (7) år efter utförandet av tjänsten.
  • Ansöknings- och rekryteringsprocesser, under två (2) år.
  • Kontaktuppgifter till intressenter / potentiella kunder, dessa sparas i vårt CRM system och vid varje schemalagd kontakt, minst en (1) gång per år, omprövas huruvida kontakten skall vara kvar eller tas bort ur systemet.
  • Avseende presskontakter görs radering av uppgifter då personen avregistrerar sig från utskick om pressinformation. Vid information om ändring eller minst en (1) gång per år går Zetup igenom listan och omprövar huruvida kontakten skall vara kvar eller tas bort ur systemet.

  Vem lämnar Zetup ut personuppgifter till?

  Zetup har inte för avsikt att nu eller i framtiden sälja, hyra ut eller marknadsföra din personliga information till tredje part.

  Personuppgifter kan komma att lämnas ut av Zetup om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Zetups rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

  Ändring av integritetspolicy

  Zetup kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicy finns alltid tillgänglig på Zetups webbsidor.

  Skyddet av dina personuppgifter

  Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Zetup värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. 

  Rätt till information och rätt att inge klagomål

  Zetup ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

  Zetup kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

  Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Zetup ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Zetup på adress som anges nedan.

  Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

  Cookies

  När du besöker vår hemsida använder vi cookies. Du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår  cookiepolicy.

  Kontaktinformation

  Har du frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på nedanstående adress:

  privacy@zetup.se

  Zetup AB
  Att: Privacy
  Miraallén 2
  417 58 Göteborg